Pisma składane do sądów powinny zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę nadawcy
- dane adresowe nadawcy (przydatny jest także numer telefonu)
- datę pisma,
- określenie sądu i adresata w sądzie (np. wydział, oddział)
- sygnaturę sprawy, jeśli została nadana (zazwyczaj jest ona umieszczana w lewym górnym roku korespondencji wysyłanej z sądu, również na kopercie pod datą),
- podpis nadawcy na oryginale i odpisach (kopiach) pisma,
- zazwyczaj ilość egzemplarzy składanego pisma jest zależna od ilości uczestników postępowania. Pismo wraz z ewentualnymi załącznikami składa się w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników postępowania plus jeden, który pozostaje w aktach sprawy

 

 

Wzory i formularze pism sądowych dostępne są do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Broszury zawierające informacyjne ułatwiające poruszanie się wśród zagadnień prawnych (na końcu każdej części broszury znajdują się wzory pism procesowych).

 

Broszury:
Pobierz plik

Obywatel w postępowaniu cywilnym plik pdf
Obywatel w postępowaniu karnym ikona pdf
Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym ikona pdf

Publikacje zostały wydane w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości: Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.