Szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z Kartą praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

 

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. ikona pdf
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim. ikona pdf
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. ikona pdf
Powiaty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne w 2016 roku. ikona pdf

Baza podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, funkcjonujacych w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 12.07.2016).

ikona pdf

Baza kontaktowa ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 12.07.2016).

ikona pdf

Baza kontaktowa ośrodków wsparcia funkcjonujących w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 12.07.2016).

ikona pdf

Powiatowe centra pomocy rodzinie w województwie świętokrzyskim.

ikona pdf

Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych.

ikona pdf

1. Aktualizacja rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, nadesłanego przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

2. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie Województwa Świętokrzyskiego, nadesłany przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

3. Baza kontaktowa ośrodków interwencji kryzysowej, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

4. Baza kontaktowa ośrodków wsparcia, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

5. Baza podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w 2017 roku, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

6. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, baza nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

7. Baza podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętych przemocą w rodzinie, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

 

Bezpłatna pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie oferowana jest przez:

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach

 ul. 11 Listopada 12

 39-432 Gorzyce

 tel. 15 836 28 69 wew. 110

 

Jest to placówka finansowana z budżetu Państwa. Wszystkie oferowane usługi są bezpłatne. Ze wsparcia mogą korzystać wszystkie osoby pokrzywdzone przemocą domową bez względu na miejsce zamieszkania oraz wysokość dochodu. Nie wymagane jest skierowanie - o przyjęciu do hostelu decyduje Dyrektor placówki.

 

Pomoc ze strony placówki polega na:

 

- udzieleniu schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na okres od 3 do 6 miesięcy

 - zapewnienie wszechstronnej pomocy: psychologicznej (indywidualna, grupowa), prawnej (wsparcie w sporządzaniu pism procesowych oraz pomoc podczas kontaktu z policją prokuraturą i sądem), socjalnej (wsparcie zabezpieczenia materialnego rodziny), pedagogicznej (socjoterapia, porady wychowawcze, terapia dzieci)

 - skonstruowanie indywidualnego planu wyjścia z trudnej sytuacji

 

Z pomocy ośrodka mogą także korzystać osoby nie mieszkające w hostelu, które chcą np. uzyskać poradę, ocenić swoją sytuację rodzinną.

 więcej informacji o działalności placówki oraz aktualności, dyżury specjalistów zdjęcia hostelu można znaleźć na stronie internetowej:

 www.sowgorzyce.pl oraz na profilu FB www.facebook.com/sowgorzyce

 

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie często starają się ukryć problem lub go zbagatelizować ze względu na strach przed reakcją sprawcy. Tylko zdecydowane działania oraz współpraca interdyscyplinarna specjalistów daje szansę na przerwanie tabu jakim jest przemoc domowa.